قوطی ماکارونی

ظرف استوانه ای در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه ، جهت نگهداری ماکارونی،مواد خوراکی و...
انواع قوطی ماکارونی